2015-02-19

Nasza Misja

M I S J A

 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kwidzynie

 
 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie jest zbudowanie wizerunku sprawnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań laboratoryjnych w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu               w Kwidzynie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego powiatu kwidzyńskiego.

 

Realizowanie zadań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz na prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w celu ochrony zdrowia ludzkiego powiatu kwidzyńskiego, w szczególności przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych środowiska oraz występowaniem zakażeń, chorób zakaźnych i zdrowotnych.

 

Elementem wspomagającym realizację zadań i osiągnięcia celów jest wdrażany w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie system kontroli zarządczej, w tym system zarządzania jakością oraz współpraca z Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi w województwie pomorskim.

 

Cele jakościowe są realizowane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                  w Kwidzynie w oparciu o standardy Kontroli Zarządczej, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Politykę Jakości Działu Laboratoryjnego poprzez bezstronne, profesjonalne i zgodne z prawem prowadzenie kontroli i rozpatrywanie spraw, sprawną i terminową obsługę klientów PSSE w Kwidzynie, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz doskonalenie zawodowe pracowników i wprowadzonych systemów Kontroli Zarządczej i Systemu Jakości.

 

Kadra kierownicza osobiście angażuje się w stałe doskonalenie jakości wykonywanych zadań.

Kierownicy i pracownicy Stacji są osobiście odpowiedzialni za jakość swojej pracy, a tym samum wpływają na jakość świadczonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kwidzynie usług.

 

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

 

Podstawowym zadaniem Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej     w Kwidzynie jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

 

Wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania gwarantuje spełnienie wymagań stawianych       w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji. Jednocześnie służy do zdobycia zaufania klientów, zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.

 

Nasza działalność wykazywać będzie odpowiednią jakość wtedy, kiedy wykonywana przez nas praca spełni wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego wynikającego z realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej przynosząc maksymalne korzyści społeczeństwu.

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie deklaruje:

Laboratorium nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do bezstronności, niezależności i rzetelności jego działalności badawczej.

Wynagrodzenie personelu wykonującego badania nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz ich wyników.

Laboratorium nie podlega żadnym finansowym naciskom mogącym mieć wpływ na wyniki badań.

Deklaruję zaangażowanie i pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu wdrożonego Systemu Zarządzania w Laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Polskiego Centrum Akredytacji oraz, że integralność systemu zarządzania będzie utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania.

W planowaniu budżetu uwzględnię potrzeby finansowe związane z realizacją celów Systemu Zarządzania dotyczących jakości.

Zobowiązuję się do wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z wymagań akredytacyjnych.

Oddział Laboratoryjny zobowiązuje się do dobrej praktyki profesjonalnej oraz wysokiej jakości badań w usługach świadczonych klientom.

Realizacja celu systemu zarządzania, dotyczącego jakości badań zapewniona jest przez:

Ø wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi metodami spełniającymi wymagania klienta jak też wymagań ustawowych i przepisów;

Ø przekazywanie klientowi informacji umożliwiającej mu diagnostykę rzeczywistej sytuacji oraz podejmowanie adekwatnych do niej działań (np. dotyczących ochrony człowieka, środowiska i mienia), zapobieganie szkodom albo doskonalenie wyrobów;

Ø terminowe przygotowanie sprawozdań zawierających wszystkie informacje potrzebne klientom, przedstawione w sposób obiektywny, przejrzysty i zrozumiały;

Ø rozpoznanie i eliminację niebezpieczeństw zaistnienia niezgodności z systemem zarządzania;

Ø wysoką wiarygodność wyników, które oddają charakter zadania, spełniają wymagania uzgodnione ze zleceniodawcą i przyniosą mu maksymalne korzyści;

Ø zapewnienie i identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz szkolenie pracowników i ocena skuteczności szkoleń w takim zakresie aby możliwa była realizacja bieżących i przewidywanych zadań;

Ø właściwe reagowanie na skargi klientów i uwagi organów kontrolujących;

Ø stosowanie metod gwarantujących powtarzalność wyników;

Ø ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania poprzez systematyczne prowadzenie auditów wewnętrznych , przeglądów zarządzania, działań korygujących i zapobiegawczych;

Ø nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

Ø doskonalenie procesów komunikowania się z klientami oraz wewnątrz laboratorium w odniesieniu do skuteczności systemu zarządzania;

Ø  postępowanie zapewniające integralność systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania.   

 

Polityka jakości realizowana jest przez personel Oddziału Laboratoryjnego który:

Ø jest świadomy ważności swoich działań, przyczynia się do osiągnięcia celów systemu zarządzania zna i rozumie dokumenty opisujące system zarządzania oraz stosuje je w praktyce;

Ø dysponuje odpowiednią wiedzą, podnosi swoje kwalifikacje i jest odpowiednio szkolony na nowoczesnym sprzęcie;

Ø stosuje prawidłowo metody badań, podlegające ciągłemu nadzorowi;

Ø działa bezstronnie i niezależnie, jest wolny od nacisków handlowych i finansowych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na jakość pracy;

Ø badania realizuje terminowo i po właściwych kosztach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich przepisach (ustawy, rozporządzenia, normy);

Ø przestrzega prawa klienta, zachowanie poufności i prawa do reklamacji i skarg.

 

Prowadzona polityka jakości uwzględnia aspekty bezpieczeństwa ludzkiego oraz ochronę naturalnego środowiska człowieka tj. przyrody i jej zasobów.

 
 
 
                                                                                   DYREKTOR

 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

              w Kwidzynie
 

             Jolanta Mielniczak - Biesiekierska

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..