2015-02-19

Nasza Misja

M I S J A

 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kwidzynie

 
 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie jest zbudowanie wizerunku sprawnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań laboratoryjnych w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu               w Kwidzynie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego powiatu kwidzyńskiego.

 

Realizowanie zadań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz na prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w celu ochrony zdrowia ludzkiego powiatu kwidzyńskiego, w szczególności przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych środowiska oraz występowaniem zakażeń, chorób zakaźnych i zdrowotnych.

 

Elementem wspomagającym realizację zadań i osiągnięcia celów jest wdrażany w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie system kontroli zarządczej, w tym system zarządzania jakością oraz współpraca z Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi w województwie pomorskim.

 

Cele jakościowe są realizowane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                  w Kwidzynie w oparciu o standardy Kontroli Zarządczej, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Politykę Jakości Działu Laboratoryjnego poprzez bezstronne, profesjonalne i zgodne z prawem prowadzenie kontroli i rozpatrywanie spraw, sprawną i terminową obsługę klientów PSSE w Kwidzynie, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz doskonalenie zawodowe pracowników i wprowadzonych systemów Kontroli Zarządczej i Systemu Jakości.

 

Kadra kierownicza osobiście angażuje się w stałe doskonalenie jakości wykonywanych zadań.

Kierownicy i pracownicy Stacji są osobiście odpowiedzialni za jakość swojej pracy, a tym samum wpływają na jakość świadczonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kwidzynie usług.

 

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

 

Podstawowym zadaniem Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej     w Kwidzynie jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

 

Wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania gwarantuje spełnienie wymagań stawianych       w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji. Jednocześnie służy do zdobycia zaufania klientów, zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań.

 

Nasza działalność wykazywać będzie odpowiednią jakość wtedy, kiedy wykonywana przez nas praca spełni wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego wynikającego z realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej przynosząc maksymalne korzyści społeczeństwu.

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie deklaruje:

Laboratorium nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do bezstronności, niezależności i rzetelności jego działalności badawczej.

Wynagrodzenie personelu wykonującego badania nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz ich wyników.

Laboratorium nie podlega żadnym finansowym naciskom mogącym mieć wpływ na wyniki badań.

Deklaruję zaangażowanie i pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu wdrożonego Systemu Zarządzania w Laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Polskiego Centrum Akredytacji oraz, że integralność systemu zarządzania będzie utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania.

W planowaniu budżetu uwzględnię potrzeby finansowe związane z realizacją celów Systemu Zarządzania dotyczących jakości.

Zobowiązuję się do wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z wymagań akredytacyjnych.

Oddział Laboratoryjny zobowiązuje się do dobrej praktyki profesjonalnej oraz wysokiej jakości badań w usługach świadczonych klientom.

Realizacja celu systemu zarządzania, dotyczącego jakości badań zapewniona jest przez:

Ø wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi metodami spełniającymi wymagania klienta jak też wymagań ustawowych i przepisów;

Ø przekazywanie klientowi informacji umożliwiającej mu diagnostykę rzeczywistej sytuacji oraz podejmowanie adekwatnych do niej działań (np. dotyczących ochrony człowieka, środowiska i mienia), zapobieganie szkodom albo doskonalenie wyrobów;

Ø terminowe przygotowanie sprawozdań zawierających wszystkie informacje potrzebne klientom, przedstawione w sposób obiektywny, przejrzysty i zrozumiały;

Ø rozpoznanie i eliminację niebezpieczeństw zaistnienia niezgodności z systemem zarządzania;

Ø wysoką wiarygodność wyników, które oddają charakter zadania, spełniają wymagania uzgodnione ze zleceniodawcą i przyniosą mu maksymalne korzyści;

Ø zapewnienie i identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz szkolenie pracowników i ocena skuteczności szkoleń w takim zakresie aby możliwa była realizacja bieżących i przewidywanych zadań;

Ø właściwe reagowanie na skargi klientów i uwagi organów kontrolujących;

Ø stosowanie metod gwarantujących powtarzalność wyników;

Ø ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania poprzez systematyczne prowadzenie auditów wewnętrznych , przeglądów zarządzania, działań korygujących i zapobiegawczych;

Ø nadzorowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

Ø doskonalenie procesów komunikowania się z klientami oraz wewnątrz laboratorium w odniesieniu do skuteczności systemu zarządzania;

Ø  postępowanie zapewniające integralność systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania.   

 

Polityka jakości realizowana jest przez personel Oddziału Laboratoryjnego który:

Ø jest świadomy ważności swoich działań, przyczynia się do osiągnięcia celów systemu zarządzania zna i rozumie dokumenty opisujące system zarządzania oraz stosuje je w praktyce;

Ø dysponuje odpowiednią wiedzą, podnosi swoje kwalifikacje i jest odpowiednio szkolony na nowoczesnym sprzęcie;

Ø stosuje prawidłowo metody badań, podlegające ciągłemu nadzorowi;

Ø działa bezstronnie i niezależnie, jest wolny od nacisków handlowych i finansowych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na jakość pracy;

Ø badania realizuje terminowo i po właściwych kosztach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich przepisach (ustawy, rozporządzenia, normy);

Ø przestrzega prawa klienta, zachowanie poufności i prawa do reklamacji i skarg.

 

Prowadzona polityka jakości uwzględnia aspekty bezpieczeństwa ludzkiego oraz ochronę naturalnego środowiska człowieka tj. przyrody i jej zasobów.

 
 
 
                                                                                   DYREKTOR

 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

              w Kwidzynie
 

             Jolanta Mielniczak - Biesiekierska

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się