2015-05-31

Zadania

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,       w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  1. higieny środowiska,
  2. higieny pracy w zakładach pracy,
  3. higieny radiacyjnej,
  4. higieny procesów nauczania i wychowania,
  5. higieny wypoczynku i rekreacji,
  6. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości                                     i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych                i zawodowych.  

Wykonywanie ww. zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych    i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo – zdrowotnej.

Zadania i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kwidzynie:

ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

▪ Dokonywanie analiz i ocen oraz śledzenie sytuacji epidemicznej na terenie naszego powiatu.

▪ Planowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją szczepień ochronnych.

▪ Dystrybucja preparatów szczepionkowych.

▪ Koordynacja działań dotyczących likwidacji skutków ataku bioterrorystycznego oraz zwalczania

  ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.

▪ Prowadzenie nadzoru sanitarnego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą ze

  szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych.

ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ

1.Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę przeznaczoną do spożycia:

▪ Ewidencjonowanie ujęć, obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę

▪ Prowadzenie wykazu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz miejsc pobierania próbek

  wody objętych monitoringiem jakości wody

▪ Kontrola i ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kontrola stanu

  sanitarnego obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę

▪ Sporządzanie ocen o jakości wody w celu:

▪ przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do  

  podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości

▪ informowania ludności o jakości wody na terenie powiatu kwidzyńskiego

▪ Wydawanie ocen higienicznych dotyczących zastosowania materiałów lub wyrobów używanych do

   uzdatniania i dystrybucji wody

▪ Gromadzenie, weryfikacja i przetwarzanie danych monitoringowych

▪ Przygotowywanie decyzji administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i przygotowanie

 postępowania administracyjno-egzekucyjnego

▪ Przygotowanie i opracowanie danych statystycznych dotyczących nadzoru nad jakością wody na

 terenie powiatu kwidzyńskiego.

 

2.Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi:

▪ Kontrola stanu sanitarnego kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i basenów kąpielowych

▪ Kontrola i ocena jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli i basenach

  kąpielowych

▪ Przekazywanie informacji władzom samorządowym i ludności

 

3.Nadzór ogólny

▪ Kontrola utrzymania stanu sanitarnego obiektów użyteczności publicznej i zakładów usługowych:

 obiekty służby zdrowia, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej obiekty turystyczne i hotelarskie, domy pomocy społecznej, cmentarze

▪ Przygotowywanie decyzji administracyjnych mających na celu egzekwowanie poprawy stanu

 sanitarnego tych obiektów

▪ Kontrola i ocena stanu sanitarnego środków transportu i obiektów obsługujących środki transportu

·Wydawanie opinii w sprawach organizacji imprez masowych na terenie powiatu

·Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich oraz nadzorowanie ich przebiegu

·Wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa.

 

ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWIENIA, ŻYWNOŚĆI i PU

1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego

3. Pobieranie do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji i obrotu kosmetykami oraz pobieranie do badań w ramach urzędowej kontroli próbek kosmetyków.

5. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach systemu RAPEX.

6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.

7. Prowadzenie przy współudziale Oddziału Epidemiologicznego dochodzenia w przypadku wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych, pobieranie próbek i opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.

8. Uczestniczenie w odbiorach obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub sprzedaży środków spożywczych.

9. Sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych.

 

 

SEKCJA  HIGIENY PRACY

1. Nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy (art.1 pkt. 2 Ustawy z dnia                        14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

2. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy (art. 4 pkt. 5 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

3. Kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych (art. 4.1. pkt. 8 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

4. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych
i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej (art.  4.2. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

5. Kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii
2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (J.t.  z 2015 r. poz. 242), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005     z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (art. 4.1. pkt. 9 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.                  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

6. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia (art. 4a Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

 

STANOWISKO ds. HIGIENY DZIECI i MŁODZIEŻY

 

1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących w szczególności higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych i w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz higieny procesów nauczania poprzez dokonywanie badań, analiz i ocen w zakresie:

▪natężenia oświetlenia,

▪dostosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży,

▪mikroklimatu,

▪warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,

▪warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych,

▪przechowywania i gospodarki niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi,

▪rozkładów zajęć lekcyjnych,

▪kwalifikacji i nadzoru bieżącego w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Udzielanie instruktażu w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie dzieci i młodzieży.

STANOWISKO ds. ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

1. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (art. 3 pkt 1 i art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

2. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego (art. 3 pkt 1 i art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

3. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska (art. 3 pkt 1 i art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

4. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczącej budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (art. 3 pkt 2 a i art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych (art. 3 pkt 3 i art. 10 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

 

 STANOWISKO ds. OŚWIATY ZDROWOTNEJ i PROMOCJI ZDROWIA

Podstawowe kierunki działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia  wynikają z sytuacji  epidemiologicznej, występujących  problemów i potrzeb zdrowotnych ludności, zapisów  Narodowego Programu Zdrowia i programów  i przyjętych  edukacyjnych, zadań  Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie  profilaktyki  i promocji zdrowia.

1. Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych.

2. Motywowanie społeczeństwa do dobrowolnego podjęcia pożądanych zachowań sprzyjających

 zdrowiu.

3. Nadzór nad prowadzoną działalnością oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w placówkach

 realizujących programy prozdrowotne.

4. Koordynowanie realizacji programów edukacyjnych.

5. Organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń, narad dla koordynatorów i realizatorów programów

  edukacyjnych w powiecie.

6. Organizowanie konkursów oświatowo – zdrowotnych różnego typu.

7. Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i dystrybucja materiałów wizualnych.

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..