2016-02-08

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 Informację sektora publicznego stanowi każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. 

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmuje wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 Informacje publiczne w celu ich ponownego wykorzystania udostępnia się na wniosek zainteresowanego w przypadku gdy:

 • nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kwidzynie  lub w centralnym repozytorium;
 • zostały udostępnione w sposób inny niż określony w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 • zostały udostępnione lub przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek można złożyć:

 • przez przesłanie pocztą na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kwidzynie,

82 – 500 Kwidzyn, ul. Chopina 40;

 • osobiście w Sekretariacie PSSE;
 • przez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail:

        psse.kwidzyn@pis.gov.pl lub sekretariat@pssekwidzyn.pl

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w  tym terminie możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy nie dłużej jednak niż 2 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kwidzynie

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kwidzynie może określać ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kwidzynie lub na wniosek nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o:

 

 • źródle (w postaci dopisku o treści: „Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kwidzynie ”), czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
 • przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (jeżeli przetworzenie wystąpiło) z podaniem kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji;
 • w przypadku informacji udostępnionej na wniosek – czy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację na warunkach innych niż zostały dla niej określone.

 

Zakres odpowiedzialności  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kwidzynie za przekazywane informacje sektora publicznego.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kwidzynienie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników zastrzegając, że niektóre  z ponownie wykorzystywanych informacji przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie.

 

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kwidzynie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem
i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystanie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków nietypowych, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszty lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty

 

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kwidzynieodmawia ponownego wykorzystywania w zakresie informacji sektora publicznego:

 

 • na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy;
 • jeśli dostęp do informacji sektora publicznego ograniczono na podstawie innych ustaw;
 • jeżeli wytwarzanie informacji przez PSSE w Kwidzynie nie należy do zakresu zadań publicznych określonych prawem;
 • powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu PSSE w Kwidzynie, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
 • do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,  prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom innym niż PSSE w Kwidzynie.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się